Chứng Nhận Quốc Tế

Chứng Chỉ Sashimi - Sushi BRC FOODBRC là tiêu chuẩn toàn cầu về an toàn thực phẩm do Hiệp hội bán lẻ Anh quốc (British Retailer Consortium-BRC) thiết lập vào năm 1998, thích hợp cho việc kiểm soát chất lượng và an toàn thực phẩm. Tiêu chuẩn này được chấp nhận bởi hơn 8.000 doanh nghiệp thực phẩm tại hơn 80 quốc gia.

 

 

 

 

Chứng Chỉ Sản Phẩm Sashimi Sushi ASCChương trình chứng nhận trại nuôi và logo của Hội đồng Quản lý Nuôi trồng Thủy sản công nhận và ghi nhận việc nuôi trồng thủy sản có trách nhiệm. Logo của ASC mang lại niềm tin cho người tiêu dùng rằng sản phẩm mà họ lựa chọn hoàn toàn có khả năng truy xuất nguồn gốc, đã được chứng nhận một cách độc lập và là sản phẩm được nuôi trồng có trách nhiệm.

 

 

 

 

Chứng Chỉ Sản Phẩm Sashimi Sushi ISO IECYêu cầu chung về năng lực của các phòng thử nghiệm và hiệu chuẩn phiên bản 2005.

 

 

 

 

 

Chứng Chỉ Sản Phẩm Sashimi Sushi URS SRMChứng nhận trách nhiệm xã hội và trách nhiệm của các tổ chức do công ty URS ( một tổ chức chứng nhận độc lập) cấp.

 

 

 

 

Chứng Chỉ Sản Phẩm Sashimi Sushi URS HACCPViết tắt của Hazard Analysis and Critical Control Points, được dịch ra tiếng Việt là Phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn), là những nguyên tắc được sử dụng trong việc thiết lập hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Do URS cấp.

 

 

 

 

Chứng Chỉ Sashimi Sushi UKAS ISO 14001SO 14001, là một trong những tiêu chuẩn hệ thống quản lý thành công nhất của ISO. Sau 19 năm kể từ khi tiêu chuẩn được xuất bản lần đầu tiên vào năm 1996, tiêu chuẩn ISO 14001 đã được xem xét và ban hành phiên bản mới năm 2015.
Bằng chứng về trách nhiệm với môi trường của tổ chức doanh nghiệp nhanh chóng trở thành tiêu chí quan trọng để đánh giá nhà cung ứng. Những khách hàng có ý thức về môi trường sẽ ưu tiên chọn những đối tác có cùng quan điểm, ví dụ như những doanh nghiệp thể hiện cam kết của mình thông qua việc áp dụng các tiêu chuẩn được quốc tế công nhận như bộ tiêu chuẩn ISO 14001. Do UKAS Anh Quốc cấp.

 

Chứng Chỉ Sashimi Sushi UKAS ISO 9001ISO 9001 (cách gọi tắt của ISO 9001:2015 – phiên bản mới nhất của tiêu chuẩn ISO 9001) là một tiêu chuẩn về Hệ thống quản lý chất lượng do Tổ chức Tiêu chuẩn hóa quốc tế phát triển và ban hành vào ngày 24 tháng 9 năm 2015 [1]. Tiêu chuẩn này có tên đầy đủ là ISO 9001:2015 – Hệ thống quản lý chất lượng – Các yêu cầu. ISO 9001 đưa ra các yêu cầu được sử dụng như một khuôn khổ cho một Hệ thống quản lý chất lượng. Tiêu chuẩn này cũng được sử dụng cho việc đánh giá chứng nhận phù hợp với Hệ thống quản lý chất lượng của một tổ chức. Do UKAS Anh Quốc cấp.

 

 

Chứng Chỉ Sashimi Sushi UKAS ISO 22000

ISO 22000: 2018 (Food safety management systems – Requirements for any organization in the food chain/ Hệ thống quản lý an toàn thực phẩm. Yêu cầu đối với các tổ chức trong chuỗi thực phẩm) được thiết kế dựa trên nền tảng của việc thực hành các nguyên tắc HACCP, GMP trong toàn chuỗi thực phẩm. Trong đó, việc nhận biết các quá trình trọng yếu, phân tích các mối nguy, xác định các điểm kiểm soát tới hạn… để thiết lập các biện pháp kiểm soát thích hợp kết hợp với thực hành và theo dõi sự tuân thủ được xem là những yếu tố then chốt dẫn tới thành công.
Bộ tiêu chuẩn này đưa ra các yêu cầu và hướng dẫn áp dụng cho các tổ chức tham gia vào chuỗi thực phẩm từ sản xuất thức ăn chăn nuôi, nuôi trồng, chế biến, bao gói, lưu giữ, vận chuyển cho đến cung cấp suất ăn,.. không phân biệt quy mô và loại hình sản xuất thực phẩm. Qua đó, giúp cho tổ chức áp dụng thiết lập một hệ thống phòng ngừa có hiệu lực để ngăn chặn việc xảy ra các rủi ro ATTP.
Tiêu chuẩn này được áp dụng cho tất cả các tổ chức muốn thực hiện hệ thống bảo đảm cung cấp sản phẩm an toàn, bất kể quy mô hay tham gia vào khía cạnh nào của chuỗi thực phẩm. Do UKAS Anh Quốc cấp.